රොබෝ

  • අතුගාන රොබෝ

    අතුගාන රොබෝ

    Sweeping robot යනු බුද්ධිමත් ස්වයංක්‍රීය අතුගා දැමීමේ උපකරණයකි.අතුගාන රොබෝව සමඟ, බිම අතුගා දැමීමේ වේදනාවෙන්, උත්සාහය ඉතිරි කරනවා පමණක් නොව, කනස්සල්ලෙන් ද අත් මිදීමෙන් ඔබට ඉඩ දිය හැකිය.අද සිටින රොබෝවරු දක්ෂයි, සමහර ඒවා ඔබට දුරස්ථව ඔබේ නිවස බැලීමට ඉඩ සලසන කැමරා ඇත.